MOLA- Модел за онлайн активиране на лидерите на мнение

Моделът за онлайн активиране на лидерите на мнения – MOLA е разработен от ХЕСЕД за ACTion. Моделът е адаптиран от модела POL (Popular Opinion Leaders), създаден за превенция на ХИВ. В MOLA лидерите на мнение са идентифицирани и обучени да влияят на свързаното със здравето поведение и нагласите на своите приятели и връстници онлайн. Чрез прилагането на този модел организациите и младежките работници могат:

  1. Да обучат популярните лидери на мнение да станат критично ангажирани потребители на онлайн информация и да участват в социалните медии по мъдър, безопасен и етичен начин (фаза на обучение – 5 сесии по 120мин всяка, разпределени за период от 5 седмици),
  2. и след това, чрез социалните мрежи на лидерите, да влияят върху нагласите и поведението, свързани с конкретна здравна тема в рамките на целевата общност (фаза на ръководено активиране на лидерите на мнение = 12 седмици).

MOLA е проектиран да се изпълнява за период от 5 месеца. Както времевата рамка, така и специфичното съдържание на програмата обаче  могат да бъдат адаптирани гъвкаво към различни контексти.

Можете да изтеглите наръчника MOLA за обучители от тук.

MOLA наръчник за участници

MOLA помощни материали (презентация)

DigiPAC- Цифрово участие и активно гражданство

Програмата за обучение DigiPAC (Цифрово участие и активно гражданство) е разработена от координатора на проекта – nexus, немски институт за социални изследвания, който е специализиран в гражданско участие.

Основната цел на програмата е да помогне на младите хора – целта на придружаващия наръчник е да даде възможност на учителите от формалното образование да изпълнят програмата и по този начин да предприемат стъпки към тази цел с младите хора в техните групи / под тяхна грижа. DigiPAC е насочена към младежи на възраст между 14 и 25 години. Тя е изградена от три отделни модула, всеки от които съдържа 4-6 отделни дейности. Тези дейности предоставят различни дигитални и демократични компетенции. Всеки модул има малко по-различен фокус, и надгражда върху предишните :

Модул А има за цел да въведе в програмата за обучение, основните правила, както и да проучи общите теми за взаимодействието онлайн.

Модул Б има за цел да задълбочи разбирането на участниците за дигиталното гражданство, демокрацията и основните граждански принципи.

Модул В има за цел да запознае участниците с темата за дигиталното участие на младежта и представя инструменти за активно самоорганизирано дигитално гражданско участие.

Наръчникът по  програмата DigiPAC служи като лесна за използване насока за изпълнението на програмата, и е насочен към професионалисти, които желаят да я приложат с група младежи (учители, младежки работници и др.). Той съдържа кратко въведение в проекта ACTIon, теоретичната рамка и обучителните цели на програмата, и – най-важното –  самата програма. Читателите получават:

  • Преглед на  цялостната структура на програмата
  • Преглед на трите отделни модула
  • Подробно представяне на всяка дейност

Програмата е предназначена да се изпълнява за период от три дни – един ден за всеки модул; но срокът може да бъде адаптиран към изискванията на всяка конкретна учебна среда. Този гъвкав дизайн следва да дава възможност за широко прилагане на програмата в формална и неформална учебна среда както и към младежи от различни социални групи.

Надяваме се, че този наръчник и програма могат да помогнат на много младежи да станат критично ангажирани граждани и да им предостави възможности да използват дигиталния свят – все по-важна част от обществото – да участват активно в своята общност и общество като цяло.

Можете да изтеглите програмата DIGIPAC  тук

Можете да изтеглите помощните материали на DIGIPAC тук